در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002064
دوره کامل محاسبات ( کد 1 )
160
در حال ثبت نام
دارد
24,000,000
%30
2002063
دوره کامل محاسبات ( کد2 )
160
در حال ثبت نام
دارد
24,000,000
%30
عمران- نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002044
عمران - نظارت (کد2)
116
در حال ثبت نام
دارد
20,000,000
%30
2002044
عمران - نظارت و اجرا (کد2)
128
در حال ثبت نام
دارد
22,000,000
%30
معماری - نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002037
معماری - نظارت و اجرا ( کد1 )
96
در حال ثبت نام
دارد
20,000,000
%30
2002037
معماری - نظارت ( کد 1 )
84
در حال ثبت نام
دارد
18,000,000
%30
2002035
معماری - نظارت و اجرا ( کد صبح )
96
در حال ثبت نام
دارد
20,000,000
%30
2002035
معماری - نظارت ( کد صبح )
84
در حال ثبت نام
دارد
18,000,000
%30
معماری - طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002035
معماری - طراحی (کد3)
36
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%30
برق - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002024
تاسيسات بـرقي (کد 1)
80
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%30
2002023
تاسيسات بـرقي (کد 2)
80
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%30
مکانیک  - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002022
تاسیسات مکانیکی
60
در حال ثبت نام
دارد
14,000,000
%30
شهر سازی- نقشه برداری - ترافیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002021
شهر سازی- نقشه برداری - ترافیک
20
در حال ثبت نام
دارد
5,000,000
%30
دوره های آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی- پایه 3
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002019
عمران- محاسبات کد1 ( آنلاین)
---
در حال ثبت نام
دارد
24,000,000
%50
2002016
عمران- نظارت و اجرا کد1 (آنلاین)
---
در حال ثبت نام
دارد
22,000,000
%50
2002013
معماری- نظارت و اجرا کد1 (آنلاین)
---
در حال ثبت نام
دارد
20,000,000
%50
2002009
معماری- طراحی کد1 (آنلاین)
---
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%50
2002006
تاسیسات برقی - کد1 (آنلاین)
---
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%50
2002004
تاسیسات مکانیکی- کد1 (آنلاین)
---
در حال ثبت نام
دارد
14,000,000
%50