در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002064
عمران - محاسبات ( کد1 )
170
درحال ثبت نام
دارد
11,000,000
20 %
2002062
کوچینگ عمران - محاسبات
170
در حال ثبت نام
دارد
30,000,000
-
عمران- نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002046
عمران - نظارت و اجرا (کد1)
144
درحال ثبت نام
دارد
9,200,000
20 %
2002045
عمران - نظارت و اجرا (کد 2)
144
درحال ثبت نام
دارد
9,200,000
20 %
2002044
عمران - نظارت (کد1)
126
درحال ثبت نام
دارد
9,000,000
20 %
2002043
عمران - نظارت (کد2)
126
درحال ثبت نام
دارد
9,000,000
20 %
2002042
کوچینگ عمران - نظارت و اجرا
144
در حال ثبت نام
دارد
24,000,000
-
معماری - نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002036
معماری - نظارت و اجرا (کد1)
114
درحال ثبت نام
دارد
8,800,000
20 %
2002035
معماری - نظارت و اجرا ( کد 2 )
114
درحال ثبت نام
دارد
8,800,000
20 %
2002034
معماری - نظارت (کد 1)
108
درحال ثبت نام
دارد
8,700,000
20 %
2002033
معماری - نظارت ( کد 2 )
108
درحال ثبت نام
دارد
8,700,000
%20
2002032
کوچینگ معماری- نظارت و اجرا
114
در حال ثبت نام
دارد
22,000,000
-
معماری - طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002028
معماری - طراحی (کد 1 )
48
1402/08/10
دارد
6,500,000
%20
2002027
معماری - طراحی ( کد2 )
48
1402/08/19
دارد
6,500,000
20 %
2002027
کوچینگ معماری-طراحی
48
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
-
برق - نظارت و طراحی و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002024
تاسيسات بـرقی (کد 1)
100
درحال ثبت نام
دارد
7,000,000
20 %
2002023
کوچینگ تاسیسات برقی -طراحی و نظارت
100
در حال ثبت نام
دارد
18,000,000
-
مکانیک  - نظارت و طراحی و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002022
تاسیسات مکانیکی (کد1)
100
درحال ثبت نام
دارد
7,000,000
20 %
2002021
کوچینگ تاسیسات مکانیکی -طراحی و نظارت و اجرا
100
در حال ثبت نام
دارد
18,000,000
-
شهرسازی- نقشه برداری - ترافیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002021
شهرسازی- نقشه برداری - ترافیک (مباحث عمومی)
18
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
20 %