در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (تومان)
تخفیفات
ثبت نام
2002064
عمران - محاسبات ( کد1 )
190
1403/02/03
دارد
12,400,000
20 %
2002062
کوچینگ عمران - محاسبات
190
در حال ثبت نام
دارد
34,000,000
-
عمران- نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (تومان)
تخفیفات
ثبت نام
2002046
عمران - نظارت و اجرا (کد1)
144
1403/02/22
دارد
11,000,000
20 %
2002045
عمران - نظارت و اجرا (کد 2)
144
درحال ثبت نام
دارد
11,000,000
20 %
2002044
عمران - نظارت (کد1)
128
1403/02/22
دارد
10,800,000
20 %
2002043
عمران - نظارت (کد2)
128
درحال ثبت نام
دارد
10,800,000
20 %
2002042
کوچینگ عمران - نظارت و اجرا
144
در حال ثبت نام
دارد
28,000,000
-
معماری - نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (تومان)
تخفیفات
ثبت نام
2002036
معماری - نظارت و اجرا (کد1)
120
1402/02/17
دارد
10,000,000
20 %
2002035
معماری - نظارت و اجرا ( کد 2 )
120
1403/03/01
دارد
10,000,000
20 %
2002034
معماری - نظارت (کد 1)
114
1402/02/17
دارد
9,900,000
20 %
2002033
معماری - نظارت ( کد 2 )
114
1403/03/01
دارد
9,900,000
%20
2002032
کوچینگ معماری- نظارت و اجرا
120
در حال ثبت نام
دارد
26,000,000
-
معماری - طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (تومان)
تخفیفات
ثبت نام
2002028
معماری - طراحی (کد 2 )
48
درحال ثبت نام
دارد
7,400,000
%20
2002026
معماری - کرکسیون ( کد3 )
30
درحال ثبت نام
دارد
5,500,000
%20
برق - نظارت و طراحی و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (تومان)
تخفیفات
ثبت نام
2002024
تاسيسات بـرقی (کد 1)
100
درحال ثبت نام
دارد
8,500,000
20 %
2002023
کوچینگ تاسیسات برقی -طراحی و نظارت
100
در حال ثبت نام
دارد
22,000,000
-
مکانیک  - نظارت و طراحی و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (تومان)
تخفیفات
ثبت نام
2002022
تاسیسات مکانیکی (کد1)
100
1403/03/01
دارد
8,500,000
20 %
2002021
کوچینگ تاسیسات مکانیکی -طراحی و نظارت و اجرا
100
در حال ثبت نام
دارد
22,000,000
-
شهرسازی- نقشه برداری - ترافیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (تومان)
تخفیفات
ثبت نام
2002021
شهرسازی- نقشه برداری - ترافیک (مباحث عمومی)
18
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
20 %