با توجه به درخواسـت بسیاری از مراجعان محتـرمی که به دلیـل محدودیت‌هـای زمانی و برخی ملاحظات،امکان حضوردردوره های عمومی مؤسسه را ندارند، این مرکز اقدام به راه‌اندازی بخش دورههـای VIPنموده است.

کلیه دوره های آموزشی با توجه به محدودیتها و نیاز مراجعان به صورت اختصاصی برگزار میگردد. آموزشها به دوشکل خصوصی (تک نفره یا ۲ نفره ) و نیمه خصوصی (4الی ۸ نفره) ارائه می‌گردد.

ازجمله امتیازات دوره‌هایVIP خانه عمران می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

  • * توجه ویژه ‌به نیازهای تخصصی مراجعان
  • * تنظیم زمانبندی کلاس با نظر دانش پژوه و مدرس
  •  * امکان انتخاب مدرس توسط دانش پژوه
  •  * کیفیت و اثر بخشی مطلوبتر
  •  * امکان اختصاص زمان مازاد جهت شرح و بسط بیشتر
  •  * امکان ارائه دوره ها به صورت فشرده
  •  * امکان برگزاری دوره‌ها بصورت رفع اشکال
  •  * صدور گواهینامه آموزشی متناسب با عنوان و شرایط دوره